🍇 🍷 FES CLIC AQUÍ I DESCOBREIX LES NOSTRES NOVETATS!🍇 🍷

Política de privacidad

Acceptació de l’usuari

Aquest document (en endavant anomenat “Política de Privacitat”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que CELLER MASROIG I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL (en endavant, “CELLER MASROIG”) posa a disposició dels interessats i usuaris a l’adreça https://serradalmos.com/ com a titular de la mateixa.

Els drets de propietat intel•lectual d’aquest espai web, les bases de dades i els diferents elements que conte son propietat del titular, CELLER MASROIG, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de Privacitat.

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679 UE) i de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, CELLER MASROIG informa als usuaris que les dades personals que proporcionen en emplenar els formularis, comandes a la botiga on line o requeriments de contacte, seran tractades per CELLER MASROIG amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que CELLER MASROIG ofereix, així com per donar resposta a les seves sol•licituds, comandes i/o consultes. El fet d’emplenar un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens facilita son seves, son exactes, actualitzades i certes.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

• Identitat del Responsable: CELLER MASROIG I SECCIÓ DE CRÈDIT, SCCL

• Nom comercial: CELLER MASROIG

• NIF / CIF: F-43011964

• Direcció: C/ Major, 8, 43736 – EL MASROIG

• Telèfon: (+34) 977825050

• Correu electrònic: botigalaserra@cellermasroig.com

• Correu electrònic exercici de drets: pdades@cellermasroig.com

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat amb el número 92.

Als efectes del que preveu la normativa de Protecció de dades personals, les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ “Usuaris de la web “.

Finalitats del tractament de dades

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients, socis i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació amb la nostra cooperativa i, en especial, els aspectes contractuals, la tramesa d’informació de la nostra entitat i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica) i la venda dels productes que consten en el catàleg de la botiga on line.

Conservació de dades

Les dades personals es conservaran durant el termini de 5 anys de conformitat amb la normativa fiscal vigent.

Les dades de contacte es conservaran mentre no se’n sol•liciti la supressió.

En qualsevol cas, CELLER MASROIG conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació de serveis contractats, a menys que se’ns en sol•liciti la supressió. Tanmateix, es conservaran durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i la finalitat de la seva obtenció.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és en la majoria de les ocasions l’existència d’un contracte previ amb CELLER MASROIG, o en el seu defecte, el consentiment exprés de l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar i en les comandes realitzades a la botiga on line.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol•licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de la compravenda.

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a CELLER MASROIG en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, com seria el cas de les empreses de transport, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

CELLER MASROIG no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

El personal de CELLER MASROIG podrà accedir a les seves dades segons cadascuna de les finalitats del tractament i amb els objectius descrits en aquesta Política de Privacitat. Tots els empleats de CELLER MASROIG han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat i bones praxis corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, aquelles organitzacions necessàries per a la gestió adequada de la prestació del servei, com per exemple, proveïdors informàtics i gestors de la pàgina web, empreses d’enviaments postals o missatgeries.

CELLER MASROIG ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb aquests tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

Drets de l’interessat

Pot sol•licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició al tractament de les seves dades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a pdades@cellermasroig.com o d’un correu postal a C/ Major, 8, 43736 – El Masroig, acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. També pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats en matèria de protecció de dades.

Tipologia de dades

Es tracten les dades bàsiques d’identificació (nom, cognoms, NIF), de contacte (adreça postal i electrònica, telèfon) i bancàries (numero de targeta de crèdit). No es tracten categories de dades especialment protegides.

No s’elimina informació, a menys que sigui sol•licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments de caràcter informatiu, de màrqueting i/o comercial, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Política de Seguretat de la informació i accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza a través de protocols de comunicacions SSL.

Política de resposta davant incidents de seguretat

CELLER MASROIG ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles. En cas que CELLER MASROIG identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible al respecte.

Canvis en la Política de Privacitat

CELLER MASROIG es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, CELLER MASROIG anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, CELLER MASROIG no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en el formular de contacte que hi ha a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

CELLER MASROIG es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de Privacitat s’interpretarà segons la legislació espanyola. CELLER MASROIG i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Versió: abril 2022

Tens més de 18 anys?